Om Fellesrådet


Bærum kirkelige fellesråd er fellesorganet for menighetene i Bærum

Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene, personell og økonomi. Fellesrådet består av ett medlem valgt av og fra hvert menighetsråd, en geistlig oppnevnt av biskopen (vanligvis domprosten) og en representant fra Bærum kommune oppnevnt av bystyret. Som daglig leder for Fellesrådets virksomhet er det kirkevergen som fremmer saker og er fellesrådets sekretær. Kirkeverge er Astrid Holmsen Krogh.

I kirkelovens § 14 slås det fast at menighetene gjennom kirkelig fellesråd skal samarbeide om visse oppgaver. Dette gjelder: 

  • - Administrative og økonomiske oppgaver, bl.a. koordinering av budsjettarbeidet på vegne av menighetene. 
  • - Mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I dette ligger det bl.a. å koordinere de planene menighetene har for sin virksomhet, og fordele tilgjengelige ressurser til disse. 
  • - Arbeidsgiveransvar (tilsettelser, ledelse, arbeidsmiljø, HMS-arbeid, IA-oppfølging, lønnsforhandlinger, stillingsinstrukser mm.) 
  • - Koordinere ressursbruken og fremme samarbeid og mellom menighetene. 
  • - Ivareta det ansvaret soknene har ift kommunen. 

 Fellesrådet legger forholdene til rette og hjelper til med å organisere arbeidet i kirken lokalt på best mulig måte. Fellesrådet har på mange områder fullmakt til å fatte selvstendige vedtak på vegne av menighetene. Fellesrådet skal utfordre soknene til samarbeid og kompromissløsinger. Fellesrådet er videre viktig som talerør for menighetenes felles strategi, og for prioriteringer og økonomi overfor kommunen.